SHA PLUS MANAGER
HANDBOOK

บทบาทหน้าที่


 • ดูแลสถานประกอบการให้ปฏิบ้ติตามมาตรฐาน SHA
 • รักษาระดับการฉีดวัคซีนของพนักงานในองค์กรให้ไม่ต่ำกว่า 70%
 • ควบคุมไม่ให้พนักงานที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาสัมผัสกับนักท่องเที่ยว
 • หากเกิดเหตุนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA หรือข้อกำหนดการเข้าประเทศ ให้ SHA Plus Manager รายงานไปที่ 191 ภายใน 24 ชม.
 • ให้ข้อมูลที่ร้องขอ และ อำนวยความสะดวก ในการเข้าตรวจเช็คของ คณะกรรมการ SHA Plus จังหวัด หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษาข้อมูลการเดินทางเข้า Phuket Sandbox https://www.phuket-sandbox.com/sandbox-faq
ในกรณีสถานประกอบการเป็นประเภทโรงแรมที่พัก
 • SHA Plus Manager มีหน้าที่ดูแลให้นักท่องเที่ยวพักให้ครบ ตามจำนวนคืนที่ลงในระบบ SHABA ที่ได้ยื่น ขอ COE (Certificate Of Entry) การเข้าประเทศ
 • ในกรณีที่มี นักท่องเที่ยวได้รับผลตรวจ COVID19 เป็นบวกหรือ DETECTED จากผลตรวจ PCMOC (Phuket COVID-19 Medical Opertaion Center) จะติดต่อเพื่อรับตัวนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจเป็นบวก ไปรักษา และ ทำการแยกกักกัน High Risk Contact เพื่อเข้า โรงพยาบาล ALQ (Alternative Local State Quarantine)
 • SHA Plus Manager มีหน้าที่ต้องแสกนแอพพลิเคชั่นหมอชนะ ของนักท่องเที่ยว อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
บทลงโทษ หากได้รับใบเหลืองใบแดงถึงคะแนนตารางด้านล่างจะมีบทลงโทษดังนี้ การอุทธรณ์การลงโทษ สามารถทำได้ โดยจัดส่งเอกสารมาที่คณะกรรมการภายใน 7 วันหลังจากได้รับ ใบเหลือง หรือ ใบแดง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป และมติคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด การยื่นสมัครใหม่ เมื่อมีการมติถอดถอน SHA Plus หากโรงแรมต้องการได้รับตราสัญญลักษณ์อีกครั้งหลังได้รับการถออดถอน SHA Plus ครบ 30 วัน โรงแรมต้องส่งเอกสารชี้แจงเหตุผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยมติกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
Customer Journey


Hotel Booking โรงแรมรับจองโรงแรม และรถรับสนามบิน จากนักท่องเที่ยวผ่านทาง OTAs, Tour operators หรือ โดยตรง เมื่อนักท่องเที่ยวชำระเงินค่าห้องพักทั้งหมดแล้ว โรงแรมออกใบ SHABA ให้นักท่องเที่ยวเพื่อไปขอ COE Swab Appointment แนะนำให้นักท่องเที่ยวไปที่ระบบ PSAS บน www.thailandpsas.com เพื่อทำการจอง และชำระเงินโดยตรงกับระบบ At the Airport

 • ผ่านขั้นตอนด้านสุขภาพ, ด่านตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรและการตรวจคัดกรอง COVID-19 รวมถึงการทดสอบ RT-PCR ผู้เดินทางต้องมีเอกสารพร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้:
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ‘™ .6’
 • หนังสือรับรองการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
 • วีซ่า
 • เอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่ได้การรับรอง SHA Plus และ SHABA
 • ประกันการเดินทาง
 • แอพพลิเคชั่น ‘หมอชนะ’ ที่ดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์มือถือและทำการ ‘เช็คอิน’ ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต
 • เอกสารการเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต ในกรณีที่ผู้เดินทางพักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตน้อยกว่า 14 คืน
 • ที่สนามบินจะมีป้าย ‘Sandbox’ ชี้ทางให้ผู้เดินทางไปตามจุดตรวจต่างๆ โปรดอย่าสับสนกับทางของ ‘ALQ’ และให้ท่านเดินไปตามเส้นทางของ ‘Sandbox’ เท่านั้น
 • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามที่กำหนดผู้เดินทางจะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น“หมอชนะ”
 • เดินทางโดยตรงไปยังโรงแรม SHA+ ที่จองไว้เพื่อรอผลโดยต้องพักอยู่ในห้อง หากผลตรวจเป็นลบสำหรับ COVID-19 ผู้เดินทางจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปที่ใดก็ได้ในภูเก็ต ยานพาหนะที่จะใช้เพื่อเดินทางไปยังโรงแรม SHA Plus จะต้องเป็นยานพาหนะที่ได้การรับรอง SHA Plus ที่ทำการจองไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ผู้เดินทางไม่สามารถแวะที่อื่นระหว่างทางไปโรงแรมได้

At the Hotel
 • ในวันที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่พัก ขอให้นักท่องเที่ยวอยู่แต่ในห้องพักตลอดเวลาจนกว่าผลการตรวจโควิด จะได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผลตรวจเป็นลบ โดยผลการตรวจจะถูกรายงานในระบบ SHABA ระยะเวลาในการรอผลตรวจจะอยู่ที่ประมาณ 12 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการตรวจที่สนามบินภูเก็ต
 • หากเดินทางมาถึงภูเก็ตหลังจาก 18.01 น. วันแรกของการเข้าพักจะถูกนับในวันถัดไป
 • เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกรมควบคุมโรค ในช่วง 14 วันแรก นักท่องเที่ยวต้องกลับมานอนพักที่โรงแรมหรือรีสอร์ททุกคืนและต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกเช้าโดย SHA Plus และสแกนแอพพลิเคชั่นหมอชนะ
 • ในวันที่ 6-7 และ 12-13 ของการเข้าพัก นักท่องเที่ยวจะต้องไปตรวจ Covid-19 SHA Plus Manager ทำหน้าที่ตรวจสอบว่านักท่องเที่ยวได้ไปทำการตรวจจริง ในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ Medical Certificate จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 700 บาท/คน และจะต้องทำจองลงระบบล่วงหน้า 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน เพื่อให้ศูนย์ตรวจโควิดทราบล่วงหน้า นักท่องเที่ยวจะต้องเป็นผู้ไปชำระเองที่ศูนย์ตรวจโควิดในวันตรวจ
 • ระหว่างการเดินทางในภูเก็ต ให้ทานยึดตามข้อปฏิบัติ ‘DMHTTA’ อย่างเคร่งครัด อันได้แก่ D – Distancing (เว้นระยะห่าง) M – Mask-wearing (ส่วมหน้ากากอนามัย) H – Hand-washing (ล้างมือสม่ำเสมอ) T – Temperature Check (ตรวจวัดอุณหภูมิ) T – Testing for COVID-19 (ตรวจหาเชื้อโควิด 19) A – contact tracing Application (ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ‘หมอชนะ’) เปิด GPS ของแอปพลิเคชั่นติดตามผู้ติดต่อที่กำหนดตลอดเวลาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในภูเก็ต
 • หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยหลังจากการเข้าพักครบ 14 วัน นักท่องเที่ยวต้องมีเอกสารการยืนยันการเข้าพักในโรงแรม SHA Plus และผลการตรวจ Covid-19 ที่เป็นลบทั้ง 3 ครั้ง โดยจะต้องแสดงเอกสารที่ด่านตรวจ และต้องปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด
Daily Routine
 • นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆภายในจังหวัดภูเก็ต โดยจะต้องยึดตามข้อปฏิบัติ ‘DMHTTA’ อย่างเคร่งครัด ได้แก่:
o D – Distancing (เว้นระยะห่าง) o M – Mask-wearing (ส่วมหน้ากากอนามัย) o H – Hand-washing (ล้างมือสม่ำเสมอ) o T – Temperature Check (ตรวจวัดอุณหภูมิ) o T – Testing for COVID-19 (ตรวจหาเชื้อโควิด 19) o A – contact tracing Application (ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ‘หมอชนะ’)
 • นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในพื้นที่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องเสียค่าปรับ
 • นักท่องเที่ยวต้องแสกนโดยใช้แอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" และทำการตรวจอุณภูมิที่โรงแรม 'SHA Plus' ทุกวันเป็นเวลา 14 วันของการเข้าพัก เปิด GPS ของแอปพลิเคชั่นติดตามผู้ติดต่อที่กำหนดตลอดเวลาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในภูเก็ต

Check Out
 • นักท่องเที่ยวที่ต้องการพำนักเฉพาะในภูเก็ต (พักน้อยกว่า 14 วัน) จะต้องเดินทางออกจากภูเก็ต ไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆของไทย ต้องแสดงหลักฐานการเข้าพักครบ 14 วันและมีผลตรวจ RT-PCT ครั้งที่ 3 โดย SHA Plus Manager จะทำหน้าที่ออกให้จากระบบ SHABA
 • นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆนอกประเทศไทย สามารถเดินทางกลับได้เลย โดยปฎิบัติตามมาตรการที่ประเทศปลายทางกำหนด
การตรวจโควิด-19


MOU กับ PCMOC ทุกโรงแรม SHA Plus จะต้องทำการเซ็น MOU กับศูนย์ประสานงานร่วมด้านการแพทย์โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนจังหวัดภูเก็ต Phuket COVID-19 Medical Operation Center “PCMOC” โดยจะทำเมื่อสมัคร SHA Plus วันที่ตรวจโควิด จะตรวจตามตามเงื่อนไขการเข้าพัก ระยะเวลาที่พัก กับการตรวจโควิด
พัก 7 วัน ต้องมีการตรวจจำนวน 2 ครั้ มาถึงก่อนเวลา 18.00 นับวันแรกเป็น Day 1 มาถึงหลังเวลา 18.00 นับวันแรกเป็น Day 0
ตรวจครั้งที่ 1 Day 1/วันแรกที่มาถึง(ตรวจที่สนามบิน) และ
ตรวจครั้งที่ 2 Day 6(ตรวจที่ศูนย์ที่ใกล้กับโรงแรม) พัก 14 วัน ต้องมีการตรวจจำนวน 3 ครั้ง
ตรวจครั้งที่ 1 Day 1/วันแรกที่มาถึง(ตรวจที่สนามบิน)
ตรวจครั้งที่ 2 Day 6 (ตรวจที่ศูนย์ที่ใกล้กับโรงแรม) และ
ตรวจครั้งที่ 3 Day 12 (ตรวจที่ศูนย์ที่ใกล้กับโรงแรม)
หมายเหตุ: สำหรับเด็กที่มีอายุ 0-6 ปึ ไม่ว่าจะพัก 7 วัน หรือ 14 วัน จะตรวจเพียงครั้งเดียวDay 1/วันแรกที่มาถึง ตรวจที่สนามบิน โดยวิธี Saliva RT-PCR Test (การตรวจหาเชื้อในน้ำลาย)

ค่าตรวจโควิด และ การชำระค่าตรวจโควิดกรณีที่โรงแรมรับเงินมาจากลูกค้าโดยตรง ก่อนที่ระบบ PSAS จะเสร็จ
 • ตรวจโควิดครั้งแรกที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต โดย ป้องกันและควบคุมโรคที่ 11
  • ค่าตรวจคนละ 2400 บาทต่อครั้งต่อคน (เด็กอายุ 0-6 ปี ตรวจที่นี่ Day 1/วันแรกที่มาถึงครั้งเดียว)
 • ตรวจโควิดครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ตามศูนย์อื่นๆ ครั้งละ 2,800 บาท
  • ตัวอย่าง 1. นักท่องเที่ยว 1 ท่าน พัก 7 วัน(เดินทางออกจากไทย เก็บค่าตรวจโควิด 2 ครั้ง2,400 + 2,800 = 5,200 บาท ออกใบเสร็จให้นักท่องเที่ยวไปขอ COE
  • ตัวอย่าง 2. นักท่องเที่ยว 1 ท่าน พัก 7 วัน(เดินทางต่อไปพักโรงแรม SHA Plus แห่งที่ 2 อีก 7 วัน ในภูเก็ต
  • โรงแรมแรกต้องเก็บค่าตรวจโควิดทั้งหมด 3 ครั้ง 2,400 + 2,800 + 2,800 = 8,000 บาท
*****ออกใบเสร็จให้นักท่องเที่ยวไปขอ COE และ ต้องรับผิดชอบทำนัดและจ่ายค่าตรวจครั้งที่ 3 ให้นักท่องเที่ยวด้วย ถึงแม้ในรอบที่ 3 จะไม่ได้พักกับโรงแรมแรกแล้วก็ตาม
ตัวอย่าง 3. นักท่องเที่ยว 1 ท่าน พัก 14 วัน เก็บค่าตรวจโควิด 3 ครั้ง 2,400 + 2,800 + 2,800 = 8,000 บาท
ตัวอย่าง 4. เด็กอายุ 0-6 ปี พัก 7 วัน หรือ 14 วัน เก็บค่าตรวจครั้งเดียว 2,400 บาท และหากผู้ปกครองติดโควิด จะต้องมีการชำระค่าตรวจเพิ่มสำหรับเด็กที่อายุ 0-6 ปี
หมายเหตุ ใบเสร็จค่าตรวจใช้แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินของแต่ละโรงแรมได้เลย หลังจากได้รับชำระเรียบร้อยแล้วส่งให้นักท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นเอกสารขอ COE

3.2.สำหรับโรงพยาบาลและศูนย์ต่างๆเรียกเก็บค่าตรวจโควิดกับโรงแรม


3. 2.1 การเรียกเก็บค่าตรวจครั้งที่ 1
สนามบินนานาชาติภูเก็ต โดย ป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 จะมีการส่งเรียกเก็บมาที่โรงแรม ตามข้อมูลติดต่อ และตามรายละเอียดนักท่องเที่ยว ในราคาท่านละ 2,000 บาทกับโรงแรม (ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตของโรงแรมท่าน) ทาง สคร.จะทำใบแจ้งหนี้ไปยังโรงแรม ถ้าโรงแรมได้โอนเงินเรียบร้อย โรงแรมส่งหนังสือแจ้งการโอนเงินกลับมายังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช (สคร.)

ผู้ประสานงาน : คุณตาล Tel.083-0498208 อีเมล์ : manage.dpc11@gmail.com


3.2.2 การเรียกเก็บค่าตรวจครั้งที่ 2 และ 3
ศูนย์ในเครือโรงพยาบาล BDMS (เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์จังซีลอน ศูนย์ไม้ขาวและลากูน่า) ต้องจองและต้องชำระล่วงหน้า 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน ในราคา ครั้งที่ 2 ราคา 2,600 นาท/ท่าน และ ครั้งที่ 3 ราคา 2,600 บาท/ท่าน (ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตของโรงแรมท่าน) ก่อนวันนัดหมายตรวจโควิด โดยดาวน์โหลดรายชื่อนักท่องเที่ยวในระบบ พร้อมสลิปโอนเงินไปที่อีเมลฝ่ายการเงินของศูนย์ โรงแรมสามารถไปรับใบเสร็จรับเงินได้ในวันที่ Swab
กรุณาดูรายละเอียดบัญชีของการรับชำระแต่ละศูนย์และข้อมูลผู้ติดต่อได้ในตารางแถวสุดท้ายขวามือในตาราง Phuket Swab Center ด้านบน (ข้อ 2)

3.2.2.1 บัญชีในการโอนชำระศูนย์กะตะ (โรงพยาบาลมิชชั่น)
ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต เลขที่ 356-1-03966-4
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนเทพกระษัตรีภูเก็ต
ผู้ประสานงานด้านบัญชี
คุณอภิญญา จันทมณี E-mail: apinya222909@gmail.com โทรศัพท์ 065-348-3909

3.2.2.2 บัญชีในการโอนชำระ เครือ BDMS (ศูนย์ไม้ขาว ศูนย์ลากูน่าและศูนย์จังซีลอน)
ชื่อบัญชี บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 442-3-03132-9 หรือ 442-0-92139-9 (*********ในไลน์ส่งบัญชีหลังมา, ในตารางศูนย์แยกบัญชีค่ะ********
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนเทพกระษัตรี พร้อม ชื่อ บริษัท ที่ต้องการให้ทางโรงพยาบาลออกใบเสร็จรับเงิน มายัง E-mail : jitlada.ja@bsi.bdms.co.th , Ariyaporn.Pi@bsi.bdms.co.th
โทร 093-5740683


ผู้ประสานงานด้านบัญชี
1. ศูนย์ไม้ขาวและลากูน่า E-mail: Napaphat.sr@bgh.co.th โทร 085-3561955
2.ศูนย์จังซีลอน E-mail: Jitlada.ja@bsi.bdms.co.th โทร 093-5740683
หากโรงพยาบาลได้รับยอดแล้ว จะทำการยืนยันกลับไปในระบบ swabtest.bubbleapps.io ข้อมูลผลการ Swab ของผู้เข้ารับบริการจะแสดงผลในระบบเมื่อโรงพยาบาลได้รับการชำระยอดเงินแล้วเท่านั้น

3.3.2.3 ศูนย์เซ็นทรัล (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต)
ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เลขที่ 805-1-23275-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต
ผู้ประสานงานบัญชี คุณสรายุทธ์ ร่าหมาน Email: inter.vachiraphuket@gmail.com
โทร 088-765-0363

วันที่ 23 กรกฏาคม เป็นต้นไป จะมีเว็ปไซท์ให้นักท่องเที่ยวเข้าซื้อเวาเชอร์การตรวจ Swab ด้วยตัวเอง
หากพบการติดเชื้อ โควิด-19


PCMOC กรณีผู้รับบริการติดเชื้อ COVID-19 PCMOC จะจัดให้มีรถพยาบาลรับผู้ติดเชื้อไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล SHA Plus Manager

 • จะได้รับการติดต่อจาก PCMOC ให้เฝ้าระวังนักท่องเที่ยวในระหว่างรอรถพยาบาล
 • เมื่อรถพยาบาลมารับนักท่องเที่ยวไปแล้ว สสจ. จะเข้าร่วมค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อให้แยกกักตัว
 • ให้โรงแรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องพักและจุดสัมผัสของผู้ติดเชื้อ
 • ติดต่อโรงแรม ALQ เพื่อรับตัวนักท่องเที่ยวผู้มีความเสี่ยงสูง
เมื่อรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ Day 0 ระหว่างรอผล swab จะดีที่สุดถ้าให้บริการแบบ open-air 1. รับนักท่องเที่ยวโดยแต่งกายป้องกันการติดต่อแบบละอองฝอยและสัมผัส โดยต้องสวม mask ตลอดเวลาทั้งสองฝ่าย, สวม face shield และถุงมือ (ถ้าต้องสัมผัสสิ่งของของนทท.) 2. ให้นักท่องเที่ยวเข้าห้องพัก และรอจนกว่าผล swab จะออกว่าไม่พบเชื้อ จึงปล่อยให้ออกมาข้างนอกได้ หากผลตรวจ swab เป็นบวก นักท่องเที่ยว : จนท.สาธารณสุขหรือรพ.ที่รับผิดชอบศูนย์ swab จะแจ้งนทท.ทราบว่าต้องไปนอนรพ. ให้ SHA Plus ManagerSHA plus manager รอรพ.ติดต่อมารับนักท่องเที่ยว ผู้มาด้วยกับนักท่องเที่ยว : SHA Plus Manager ส่งข้อมูลโรงแรม ALQ ให้นทท.เลือก และติดต่อประสานงานกับโรงแรม ALQ จนนทท.ได้รับการย้ายโรงแรม กรณีนทท.ต้องการเดินทางกลับประเทศต้นทางเลย ให้ SHA Plus Manager ประสานสายการบินทราบว่านทท.เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact : HRC) สายการบินจะมีแนวปฏิบัติและเลือกที่นั่งให้ และต้องประสานแจ้งแพทย์การท่าอากาศยานล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน (พญ. ดารุณี บุตรอินทร์ หมอโอ๋ 081-9382346 หรือ 076351031) การปฏิบัติตัวสำหรับนักท่องเที่ยว (ติดเชื้อ)
 • หลังจากรับแจ้งผลตรวจโควิดเป็นบวกจาก SHA Plus Mnager แล้ว ให้ดำเนินการเก็บกระเป๋า สัมภาระ ของใช้ส่วนตัว และ เอกสาร ทุกอย่าง เพื่อเตรียมเช็คเอ้าจากโรงแรม และเตรียมย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในขั้นตอนต่อไป
 • ให้นั่งรอภายในห้องพัก จนกว่าทางโรงแรมจะโทรแจ้ง ว่ารถโรงพยาบาลที่จะมารับตัวเดินทางมาถึง
 • นักท่องเที่ยวต้องขนสัมภาระ และ กระเป๋า ต่างๆ จากห้องพักลงมาด้วยตนเอง โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
การปฏิบัติตัวสำหรับพนักงาน
 • SHA Plus Manager แจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบเรื่องผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด
 • แจ้งให้นักท่องเที่ยวเก็บกระเป๋า สัมภาระ และเอกสาร ทุกอย่าง เพื่อเตรียมย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ( ตามวันและเวลาที่ทางโรงพยาบาลแจ้งมา )
 • แจ้งให้นักท่องเที่ยวนั่งรอในห้องพัก จนกว่าทางโรงแรมจะโทรแจ้งว่ารถโรงพยาบาลที่มารับตัวเดินทางมาถึง และแจ้งให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • แจ้งให้นักท่องเที่ยวรับทราบว่าต้องขนกระเป๋าและสัมภาระ ต่างๆ ลงมาด้วยตนเอง ( ป้องกันการแพร่เชื้อ ) และแจ้งนักท่องเที่ยวให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ปิดห้องไว้อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้าล้างแอร์ และทำความสะอาดตามขั้นตอนปกติ ( ส่งผ้าซักทุกอย่าง, หมอน, ไส้นวม , ผ้าม่าน ) และเปิดระเบียงห้องไว้ เพื่อระบายอากาศ
 • พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรม สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ( ไม่ต้องกักตัว หรือตรวจโควิด ยกเว้นคนที่มีอาการ เช่น มีไข้ ไอ หรือมีน้ำมูก )
ทักษะความปลอดภัยของพนักงาน
 • การล้างมือ การสวม และการถอด ถุงมือ ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 • การใส่และการถอดหน้ากากอนามัย, การใส่ Face Shield, หมวกคลุมผม, เสื้อคลุม, ถุงมือยาง และรองเท้า อย่างถูกต้อง
 • ทักษะ และลำดับขึ้นตอนการทำความสะอาดที่ถูกต้อง
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สําหรับผู้ที่ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
 • ควรสวมถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง ชุดกันเปื้อนแขนยาวพลาสติกชนิดใช้แล้วทิ้ง แว่นตากันลม หรือเครื่อง ป้องกันใบหน้า และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
 • ขณะทําความสะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัส ดวงตา จมูก และปาก
 • ควรถอดถุงมือและทิ้งทันทีหากชํารุดเสียหายมีรอยรั่ว และสวมถุงมือคู่ใหม่
 • ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หลังถอด PPE แต่ละชิ้น และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลังถอดอุปกรณ์ครบทุกชิ้น
 • พนักงานทำความสะอาดห้องพัก ซักผ้า หรือผู้จัดการขยะ ควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกลับที่พัก (และซักเสื้อผ้าแบบผ้าติดเชื้อในโรงแรม)
แนวทางการทําความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล ปิดห้องพักทิ้งวัน 1-3 วัน เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถอยู่บนพื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ เป็นเวลา 1 - 3 วัน น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อที่หาได้ง่ายตาม ท้องตลาด ดังนี้ น้ำยาฟอกขาว สามารถใช้สําหรับทําความสะอาดพื้นผิวได้โดยผสมในอัตราส่วนดังนี้ สําหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ สามารถใช้ 70% แอลกอฮอล์เทลงผ้าเช็ดทําความสะอาดได้ สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัสดุผ้า ที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น เสื้อผ้า ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ควรทําความสะอาดก่อนนํากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้น้ำที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสและผงซักฟอกในครัวเรือนได้
แนวทางการทําความสะอาดสําหรับพื้นที่สัมผัสเชื้อ COVID-19
 • ควรปิดกั้นบริเวณพื้นที่หรือพื้นผิว ที่ปนเปื้อนเชื้อก่อนดําเนินการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสกับเชื้อ
 • ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม ขณะทําความสะอาดพื้นที่หรือพื้นผิว ที่ ปนเปื้อนเชื้อ ระหว่างทําความสะอาด หากถุงมือชํารุดเสียหายมีรอยรั่ว ให้ถอดถุงมือออก และสวมถุงมือคู่ใหม่ทันทีควรกําจัดและทิ้ง PPE แบบใช้แล้วทิ้งหลังจากทําความสะอาดเสร็จสิ้น ในกรณีที่ใช้ แว่นตา Goggles ควรทําการฆ่าเชื้อหลังการใช้แต่ละครั้ง และควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำทันทีหลังจาก ถอด PPE
 • เลือกใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดที่มีด้ามจับ เพื่อสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวให้น้อยที่สุด
 • เปิดประตูหน้าต่าง เพื่อการระบายอากาศ ไม่เปิดแอร์ นำอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหมดเข้าไปในห้องในคราวเดียว ไม่เดินเข้าเดินออกทําความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้
 • เช็ดทําความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ปุ่มกด, ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, พนักพิงที่นั่ง, โต๊ะ, รีโมท, คีย์บอร์ด, สวิตช์ไฟ เป็นต้น เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 • ทําความสะอาดห้องน้ำ รวมถึงสุขภัณฑ์และพื้นผิวในห้องน้ำโดยการราดน้ำยาฟอกขาวทิ้งไว้อย่าง น้อย 15 นาทีแล้วล้างทําความสะอาดพื้นอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างห้องน้ำตามปกติ ต้องปิดฝาชักโครกก่อนกดชักโครก
 • เช็ดพื้นผิวทั้งหมดที่อาจปนเปื้อนด้วยน้ำยาฟอกขาว หรือ 70% แอลกอฮอล์ตามความเหมาะสมของวัสดุ
 • ซักทําความสะอาด ผ้าม่าน / ผ้าห่ม กรณีที่ซักด้วยน้ำร้อน ใช้ผงซักฟอกในน้ำที่อุณหภูมิ 70 องศา เซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 25 นาที
 • ทิ้งอุปกรณ์ทําความสะอาดที่ทําจากผ้าและวัสดุดูดซับ เช่น ผ้าถูพื้น ผ้าเช็ดพื้นผิว หรืออุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้ง ในถุงขยะแดงติดเชื้อ 3 ชั้น รัดปากถุงให้มิดชิดและเช็ดแอลกอฮอล์ที่ปากถุงทีละชั้น
 • ทําการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทําความสะอาดที่ต้องนํากลับมาใช้ใหม่ โดยการแช่ในน้ำยาฟอกขาว
 • ทําความสะอาดถังถูพื้น โดยแช่ในน้ำยาฟอกขาวหรือล้างในน้ำร้อน
 • การทําความสะอาดพื้นผิว ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ไม่ควรพ่นด้วยสเปรย์เนื่องจากจะเป็นการสร้างละออง ทําให้เสมหะ น้ำมูก น้ำลายที่ตกอยู่บนพื้นผิวฟุ้งกระจายขึ้นมาได้ ควรหลีกเลี่ยงการสร้างละอองในระหว่างการทําความสะอาด ควรใช้วิธีการเช็ดอย่างต่อเนื่อง
 • เมื่อทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ในวันถัดไปเป็นเวลา 1 วัน
 • ทําการกําจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกต้องและเหมาะสม
รายชื่อโรงแรมที่ รับ ALQ อย่างเดียว 1. Anantara Phuket Suites and Villas Tel : 076336100 2. The Gig Hotel Tel : 076343255 3. Andakira Resort & Spa Tel : 076366188 4. Ramada Phuket Deevana Tel : 076207500 5. Laguna Holiday Club Phuket Resort Tel : 076271888 6. Metadee Resort Tel : 076337888 รายชื่อโรงแรมที่ รับ ALQ อย่างเดียว 1. Anantara Phuket Suites and Villas Tel : +6676336100 2. The Gig Hotel Tel : +66 76-343-255 3. Andakira Resort & Spa Tel : +66 76-366-188 4. Ramada Phuket Deevana Tel : +66 76-207-500 5. Laguna Holiday Club Phuket Resort Tel : +66 76 271 888 6. Metadee Resort Tel : +66 76 337 888 รายชื่อโรงแรมที่ รับ ALQ และ Sandbox 1. Saii Laguna Phuket Tel : +66 (0) 76 360 600 2. Peach Blossom Tel : +6676371611–5 3. Splash Beach Resort Tel : +66 76-372-000 4.Nai Yang​ Beach​ Resort​ and​ Spa Tel : +66 7632 8300 5. Banyan Tree Phuket Tel : +66 (0)76 372 400 6. Dusit Thani Laguna Phuket Tel : +66(0)76362999 7. Angsana Laguna Phuket Tel : +66 (0)76 358 500 8. Cassia Hotel Tel : +66 7635 6999
SHABA


SHABA คือระบบการออก Booking Confirmation ของโรงแรม SHA Plus เพื่อให้นักท่องเที่ยวนำใบจองที่ได้รับการชำระเงินล่วงหน้าแล้วไปยื่นในการขอ Certificate of Entry (COE) ในการเดินทางเข้า Phuket Sandbox
https://www.thailandshaba.com/login Username: อีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร SHA Password: Password ที่ใช้ในการเข้า Account SHA ดูวีดีโอการใช้งาน https://youtu.be/15_8jRIdiq4

สิ่งที่โรงแรมต้องทำในระบบ SHABA 1. สร้าง Booking เพื่อออกใบ SHABA เพื่อส่งให้นักท่องเที่ยวไปใช้ในการขอออก COE https://youtu.be/15_8jRIdiq4 2. กด Check-in สำหรับชาวต่างชาติกรอกข้อมูล Passport number สำหรับคนไทยกรอกข้อมูล Passport number และบัตรประชาชน https://youtu.be/LHDSekCKzgs 3. กด Check-out เมื่ออยู่ครบ https://youtu.be/Lx4GBc4622A 4. กด No Show หากนักท่องเที่ยวไม่มาเข้าพัก ให้กด No Show ตอน 6.00น.ของวันถัดไป https://youtu.be/wCST6prTr4E 5. กด shorten stay หากนักท่องเที่ยวกลับก่อนกำหนดและระบุไฟล์ทขากลับ https://youtu.be/8qWx0n87CWQ 6. กดและปริ้นท์ release form ให้นักท่องเที่ยว ในกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางต่อไปจังหวัดอื่นในประเทศไทย 6.1 กรณีอยู่โรงแรมเดียว 14 คืน > https://youtu.be/15VAH9XO70c
6.2 กรณีย้ายโรงแรมภายใน 14 คืน > https://youtu.be/BiDtGrMTD6g
6.3 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHY57o1gKjRA1ZEkqEUaFDi2PplV8_tOUZzWT9NDYJObLMvA/viewform 7. การเชื่อมผล Lab
7.1 กรณีย้ายโรงแรมแล้ว โรงแรมที่ 2 หาผล Lab ไม่เจอ https://youtu.be/obGpJtq5RUs
7.2 กรณีผลแลบครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ทับซ้อนกัน https://youtu.be/YtbNiZUJSkk 7.3 วิธีการเพิ่มผล lab (no test) ให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี https://youtu.be/g_Fb3z_nFug กรณีที่พบบ่อย คำแนะนำในการรับจองห้องพักเพื่อส่งให้นักท่องเที่ยว Reservations for the ‘Sandbox’ will be handled as follows:

 1. We will accept reservations for ‘Phuket Sandbox’ from guests for an initial minimum of 7 nights if it is the guests first stop.
 2. Please make it very clear that this is a “Phuket Sandbox’ reservation.
 3. Once we have confirmed the ‘Phuket Sandbox’ reservation, our team will forward a pro-forma invoice to you.
 4. Full payment is required.
 5. Once payment has been received, our reservation team will generate a QR code on the ‘SHABA’ system and forward it to you within 24 hours.
 6. We forward the QR code to your guests in order for you to apply for a ‘Certificate of Entry’ (COE) prior to traveling to Phuket. Please see https://coethailand.mfa.go.th/
 7. In the unfortunate case during the guests stay they are tested ‘positive’ for Covid-19 and have to be admitted to hospital, we will refund the remaining night’s stay via the same channel you originally use to pre-pay the hotel. This will also be in the case that the traveling partner of the infected person is required to move to a ALQ hotel for isolation.
 8. From 1st July 2021 until 19th July 2021 inclusive, Hotels will be responsible to collect THB8,000 per person for their three RT-PCR tests during your guests first fourteen nights in Phuket, or, in the case guests stay less than fourteen nights the charge will be THB5,200 for two RT-PCR tests. The hotels are responsible to generate the receipt once payment has been received in order for guests to apply for their COE. No QR codes can be issued until full payment has been received.
Command Center


กรณีที่ต้องรายงานต่อ Command Center

 1. กรณีนักท่องเที่ยวหายไปจากโรงแรมที่พักเกิน 24 ชั่วโมง
 2. กรณีนักท่องเที่ยวปฏิเสธการตรวจหาเชื้อโควิด-19
 3. กรณีไม่ยอมอยู่โรงแรม SHA Plus แล้วไปอยู่บ้าน หรือที่อื่น
 4. กรณีไม่ยอมแสกนแอพพลิชั่นหมอชนะ รายงานตัว หรือปิดมือถือ
 5. กรณีหนีออกจากภูเก็ตก่อน 14 วัน
 6. กรณีมี ครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือ Joiner เข้าพบนักท่องเที่ยวก่อนผลตรวจครั้งแรกที่สนามบินออก
 7. กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โรงแรมไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การกระทำที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19
วิธีการรายงาน
 • กด report guest incident/แจ้งเหตุเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
แอพพลิเคชั่นหมอชนะ


Flow การใช้งานของภูเก็ต Check-in & Scan 1. ก่อนที่โรงแรมจะใช้งานระบบ Check-in และสแกนได้ จะต้องมีการลงทะเบียนก่อน โดยสามารถ ลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/gpHy1GFhkcyQakjX6 2. เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงครั้งแรก ให้ลงทะเบียนนักท่องเที่ยวผ่านระบบ Check-in ก่อน https://checkin.aws.thailandshaba.com ถ้าลงทะเบียนนักท่องเที่ยวโดยใช้หมายเลขหนังสือเดินทางหรือ เบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทย แล้วภายหลังใช้สแกน QR จะไม่เจอนักท่องเที่ยวในระบบ เพราะระบบจะไม่รู้จัก QR นั้น ถ้าอยากให้ใช้ QR ได้ ให้ทำการเช็คอินด้วย QR code วิธีเช็คอินด้วย QR Code: https://www.youtube.com/watch?v=bx5V8XXpSVM 3. สแกนนักท่องเที่ยวรายวัน

 • ทำการสแกนผ่านแอพพลิเคชั่น สามารถโหลดได้ที่ http://bit.ly/3A2z4pp (เฉพาะ Android เท่านั้น)
 • ทำการสแกนใช้ผ่าน Web ได้ที่ http://scan.aws.thailandshaba.com
ในระยะแรกนี้ แนะนำให้ใช้ Web Base ก่อน เพราะจะมีความเสถียรมากกว่า คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่นหมอชนะสำหรับโรงแรม https://drive.google.com/drive/folders/1eI3obfvwrwqpXTfE40GrbRcTITX9uhBM กรณีที่พบบ่อย
การทำจองตรวจโควิด


นักท่องเที่ยวสามารถชำระเงินการตรวจโควิดได้ที่ www.thailandpsas.com

 • เอกสารที่นักท่องเที่ยวต้องนำไปแสดงที่ศูนย์ตรวจ
 • หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
 • ใบเสร็จค่าตรวจ Covid
 • ใบนัดหมายเข้ารับการตรวจ
การแจ้งผล
โรงพยาบาลจะทำการยืนยันกลับไปในระบบ SHABA ข้อมูลผลการ Swab ของโรงแรม ผลตรวจรอบที่ 1 ผลตรวจวันแรกที่สนามบิน ใช้เวลาประมาณ 6 - 12 ชั่วโมง++ (ในระหว่างนี้นักท่องเที่ยวไม่สามารถออกจากห้องพักได้ และไม่อนุญาตให้ครอบครัว ญาติ หรือ เพื่อน หรือผู้ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยกัน ใน Booking เดียวกัน เข้าพักหรือเจอกับนักท่องเที่ยวก่อน หากผลตรวจครั้งแรก ยังไม่ยืนยันว่าเป็น ลบ หรือ NOT DETECTED สามารถตรวจสอบผลการตรวจได้จาก Website Thailandshaba และ หากมีกรณีไฟลท์ Number นั้นมีการประกาศผลตรวจครบทุกคนในไฟลท์แล้ว แต่ไม่มีชื่อนักท่องเที่ยวของท่าน ให้ SHA Plus Manager ส่งชื่อโรงแรม ชื่อนักท่องเที่ยว และ Passport Number ของนักท่องเที่ยว เข้าไปสอบถามได้ที่ PSAS Support Line OA : @256tlxcj ****หากผลตรวจของไฟลท์นั้นยังไม่ออก หรือ ยังออกไม่ครบทุกคน ขอความกรุณาอย่าส่งข้อมูลเข้าไปสอบถามก่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านกำลังเร่งปฏิบัติหน้าที่อ่านผลตรวจกันอยู่****
ผลการตรวจ รอบที่ 2 และ 3 จะแสดงผลในระบบ SHABA การผลไม่ขึ้นในระบบหลังตรวจแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อไปที่ PSAS Support Line OA : @256tlxcj หรือ
ศูนย์ไม้ขาว , ศูนย์ ลากูน่า, ศูนย์ จังซีลอน ป่าตอง รับผิดชอบโดย DBMS
รอบ 10.00-12.00 ทราบผล 18.00
รอบ 13.00-15.00 ทราบผล 10.00 วันถัดไป

ศูนย์กะตะ รับผิดชอบโดย รพ. มิชชั่น ภูเก็ต รอบ 10.00-12.00 ทราบผล 18.00
รอบ 13.00-15.00 ทราบผล 10.00 วันถัดไป

ศูนย์เซนทรัลภูเก็ต รับผิดชอบโดย รพ. วชิระ ภูเก็ต
ตรวจก่อน 16.00 ทราบผล 22.00
ตรวจหลัง 16.00 ทราบผล 10.00 ของวันถัดไป
Contacts

บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน